Şeker ve Hammadeleri Yönetmeliği

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi şeker talebinin yurt içi üretimle karşılanmasına ve şeker
sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak, şeker ve hammaddelerinin temini, üretimi, pazarlanması ve fiyatlandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, şeker hammaddesinin temini ve fiyatlandırılması ile şekerin üretim, pazarlama ve fiyatının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Yönetmelik Tarihi: 5 Haziran 2021 CUMARTESİ | Resmî Gazete Sayı : 31502