Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gıda ve yemde taklit ve tağşiş fiillerine yönelik yaptırımların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelik Tarihi: 16 Nisan 2021 CUMA | Resmî Gazete Sayı : 31456